Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

informacja o wyborze - remont częsci dachu

Kijany, dnia 21.06.2016r. Znak sprawy: POW.2610.1.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 13.06.2016r. na wykonanie zadania: remont wydzielonej części dachu nad salą terapii rodzin,91 m2 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Dariusz Cytawa 20 – 214 Lublin, ul. Motorowa 4 nr lok. 21 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 4 oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie http://domdziecka.powiatleczynski.pl/ do zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria wyboru. Dziękujemy za udział w postępowaniu. Agnieszka Korzeniewska Dyrektor PO-W

Goście z USA

13 czerwca 2016r. naszą Placówkę odwiedzili Norbert i Dominik – wychowankowie, którzy w 2007r. zostali adoptowani do USA. Była to bardzo kameralna wizyta mimo, że sytuacja była wyjątkowa. Na 15-tu adoptowanych podopiecznych tylko ta właśnie rodzina utrzymuje z nami stały kontakt, przesyłając zdjęcia chłopców z najważniejszych wydarzeń w ich życiu oraz zyczenia i upominki na każde swięta Bożego Narodzenia. Jest to dla nas bardzo budujące, że mogliśmy przyczynić się do zmiany losu dwójki dzieciaków. Jak zapewniają nas w listach rodzice Norberta i Dominika są oni dla nich Wielkim Darem, za który bardzo dziękują Bogu. Do USA, do zaprzyjaźnionych rodzin trafiło do adopcji także troje rodzeństwa Norberta i Dominika. Ich rodziny utrzymują stały kontakt, mając na uwadze utrzymanie więzi rodzinnych wśród biologicznego rodzeństwa.

"RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY"

W dniu 14 czerwca 2016r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przeprowadzili w ramach kampanii "Razem przeciwko przemocy" warsztaty edukacyjne dla naszych podopiecznych.

zawiadomienie o wyborze - remont cześci dachu

Kijany, dnia 21.06.2016r. Znak sprawy: POW.2610.1.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 13.06.2016r. na wykonanie zadania: remont wydzielonej części dachu nad salą terapii rodzin,91 m2 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Dariusz Cytawa 20 – 214 Lublin, ul. Motorowa 4 nr lok. 21 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 4 oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie http://domdziecka.powiatleczynski.pl/ do zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria wyboru. Dziękujemy za udział w postępowaniu. Agnieszka Korzeniewska Dyrektor PO-W Kijany, dnia 13.06.2016 pow.2610-1/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zadania pod nazwą: remont wydzielonej części dachu nad salą terapii rodzin, 91 m2 dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach Zadanie obejmuje: oczyszczenie pokrycia dachowego, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, wymiana rynien oraz rur spustowych z blachy. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, tel/fax 081 75 77 133, e-mail: wpowkijany@interia.pl, Tryb Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: remont wydzielonej części dachu nad salą terapii rodzin, 91 m2 dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: rozbiórka pokrycia dachowego nie nadającego się do użytku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, rozbiórka rynien oraz rur spustowych nie nadających się do użytku/oczyszczenie rynien nadających się do użytku , montaż rynien półokrągłych oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej, wywóz materiałów z rozbiórki, usługa wraz z dostawą materiałów. 2. Okres gwarancji - 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - w terminie ustalonym z Zamawiającym przypadającym w okresie między 27.06.2016 – 15.07.2016 VI. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy Ofertę należy złożyć: pocztą e-mail na adres: wpowkijany@interia.pl lub w sekretariacie PO-W, Kijany 19B. Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2016 do godz. 1000 Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Ewa Pokrzywiec – referent PO-W w Kijanach IX. Kryteria oceny ofert. Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. X. Wynik postępowania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców. XI. Lista załączników: 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Sporządził: Ewa Pokrzywiec – referent ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Agnieszka Korzeniewska ... »

Dzień Dziecka w naszej Placówce

W bieżącym roku z okazji Dnia Dziecka wychowankowie oraz wychowawcy zorganizowali wspólnego uroczystego grilla, podczas którego razem uczcili święto wszystkich dzieci. Były kiełbaski, przekąsi i pyszna pizza. Dzięki uprzejmości jednej z wychowawczyń p. Edytki przybyli do nas tego dnia motocykliści oraz różowy włochaty polonez, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Zdjęć i przejażdżek nie było końca. Dzień zakończyliśmy integracyjnym meczem w piłkę siatkową pomiędzy dwiema rodzinkami. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim dzieciom składamy raz jeszcze szczere życzenia uśmiechu i pogody ducha oraz aby nigdy nie zatraciły w sobie dziecka.

Pozostałe wiadomości

Archiwum wiadomości

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2016 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków